Ashly Lovett "Brave Sir Robin"

Ashly Lovett "Brave Sir Robin"

chalk pastel
8 x 12 inches
framed, uv glass

inspired by Monty Python