Oh Sew Nerdy "Da Boom Na Da Boom Na Namema!"

Oh Sew Nerdy "Da Boom Na Da Boom Na Namema!"

original cross stitch
4 inch embroidery hoop

inspired by Punch Up The Jam - Freak on a Leash